Compund Words

Last Search Words

Sponsored Links

Search Result:dyspepsia

dyspepsia   (Sound)

KK Pronunciation

〔 dIˋspєpʃә,-ʃIә 〕

Pronunciation

〔 disˊpepsiә,-sjә 〕


Overview of noun dyspepsia

The noun dyspepsia has 1 sense